சித்தர் நூல்கள்

கீழ்காணும் தமிழ் மின் நுால்கள் அனைத்தும் மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்பதிப்புத் திட்டத்தின் வலைபக்கத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

நன்றி- மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்பதிப்புத் திட்டம்(http://www.projectmadurai.org/)

சித்தர் பாடல்கள் (மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல்) பத்ரகிரியார் DOWNLOAD VIEW
சித்தர் பாடல்கள் தொகுப்பு அழுகணிச் சித்தர், இராமதேவர், கடுவெளிச் சித்தர், குதம்பைச் சித்தர், சட்டைமுனி , திருமூல நாயனார், திருவள்ளுவர் DOWNLOAD VIEW
சித்தர் (பட்டினத்தார்) பாடல்கள் பட்டினத்துப் பிள்ளையார் DOWNLOAD VIEW
சித்தர் பாடல்கள் தொகுப்பு 4 அகப்பேய் சித்தர், இடைக்காட்டுச் சித்தர்,கொங்கணச் சித்தர் DOWNLOAD VIEW
சித்தர் பாடல்கள்: சிவவாக்கியம் சிவவாக்கியர் DOWNLOAD VIEW
சித்தர் பாடல்கள்: ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல்கள்-II ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் DOWNLOAD VIEW
சித்தர் பாடல்கள்: ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல்கள்-III / அருட்புலம்பல் 1-4, பூரணமாலை, நெஞ்சொடுமகிழ்தல், உடற்கூற்றுவண்ணம் ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
விநாயகர் அகவல் ஔவையார், பு.பா.இரசபதி உரையுடன் DOWNLOAD VIEW

சமயம் – சைவம்

திருவாசகம் – 1 (1-10) மாணிக்க வாசகர் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
திருவாசகம் – 2 (11-51) மாணிக்க வாசகர் DOWNLOAD VIEW-l
VIEW-2
திருமந்திரம் (தந்திரங்கள் – 1, 2) திருமூலர் DOWNLOAD VIEW
திருமந்திரம் – 2 (3-6 தந்திரங்கள்) திருமூலர் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
திருமந்திரம் – 3 (7-9 தந்திரங்கள்) திருமூலர் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
VIEW-3
திருமுறை 10 /திருமந்திரம் திருமூலர் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
திருமுறை 10 /திருமந்திரம் திருமூலர் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
VIEW-3
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா சேந்தனார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா கருவூர்த்தேவர் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா பூந்துருத்திநம்பி காடநம்பி DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா கண்டராதித்தர் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா வேணாட்டடிகள் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா திருவாலியமுதனார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா திருமாளிகைத்தேவர் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் திருஆலவாய் உடையார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் காரைக்கால் அம்மையார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் நக்கீரதேவ நாயனார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் கல்லாடதேவ நாயனார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் பரணதேவ நாயனார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் இளம்பெருமான் அடிகள் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள் அதிராவடிகள் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 11-2 /பாசுரங்கள் பட்டினத்துப் பிள்ளையார் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
திருமுறை 11-2 /பாசுரங்கள் நம்பியாண்டார் நம்பி DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
கந்தர் அலங்காரம் அருணகிரிநாதர் DOWNLOAD VIEW
கந்தர் அநுபூதி அருணகிரிநாதர் DOWNLOAD VIEW
வேல் விருத்தம், மயில் விருத்தம், சேவல் விருத்தம் அருணகிரிநாதர் DOWNLOAD VIEW
திருவருட்பா /தனிப்பாடல்கள் இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD-1
DOWNLOAD-2
VIEW-1
VIEW-2
திருவருட்பா /திருமுறை 1 (பாடல்கள் 1-570) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
திருவருட்பா /திருமுறை 2.1 (பாடல்கள்571-1006 ) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
திருவருட்பா /திருமுறை 2.2 (பாடல்கள் 1007 – 1958) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD VIEW-1
VIEW-2
திருவருட்பா /திருமுறை 3 (பாடல்கள்1959 -2570) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD VIEW
திருவருட்பா /திருமுறை 4 (பாடல்கள்2571 – 3028) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD VIEW
திருவருட்பா /திருமுறை 5 (பாடல்கள் 3029-3266) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD VIEW
திருவருட்பா /திருமுறை 6.1 (பாடல்கள் 3267 -3871) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD VIEW
திருவருட்பா /திருமுறை 6.2 (பாடல்கள் 3872 – 4614) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD-1
DOWNLOAD-2
VIEW-1
VIEW-2
திருவருட்பா /திருமுறை 6.3 (பாடல்கள் 4615-5818) இராமலிங்க அடிகள் DOWNLOAD-1
DOWNLOAD-2
VIEW-1
VIEW-2
தேவாரம் – முதல் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-721) திருஞான சம்பந்தர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – முதல் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 722-1469) திருஞான சம்பந்தர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – இரண்டாம் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-654) திருஞான சம்பந்தர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – இரண்டாம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 655-1331) திருஞான சம்பந்தர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – மூன்றாம் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1- 713) திருஞான சம்பந்தர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – மூன்றாம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 714 -1347) திருஞான சம்பந்தர் DOWNLOAD VIEW
திருப்புகழ் /பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-330) அருணகிரிநாதர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – நான்காம் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-487) திருநாவுக்கரசர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – நான்காம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 488-1070) திருநாவுக்கரசர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – ஐந்தாம் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-519) திருநாவுக்கரசர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – ஐந்தாம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 520 – 1016) திருநாவுக்கரசர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – ஆறாம் திருமுறை – பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-508) திருநாவுக்கரசர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் -ஆறாம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 509-981) திருநாவுக்கரசர் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – ஏழாம் திருமுறை – பகுதி 1 (பாடல்கள் 1-517) சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் DOWNLOAD VIEW
தேவாரம் – ஏழாம் திருமுறை – பகுதி 2 (பாடல்கள் 518-1026) சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் DOWNLOAD VIEW
திருப்புகழ் /பாகம் 2 (பாடல்கள் 331-670) அருணகிரிநாதர் DOWNLOAD VIEW
திருப்புகழ் /பாகம் 3 (பாடல்கள் 671 – 1000) அருணகிரிநாதர் DOWNLOAD VIEW
திருப்புகழ் /பாகம் 4 (பாடல்கள் 10011-1326) அருணகிரிநாதர் DOWNLOAD VIEW
பெரிய புராணம் – காண்டம் 1, சருக்கம் 1, 2 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
பெரிய புராணம் – காண்டம் 1, சருக்கம் 3 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
பெரிய புராணம் – காண்டம் 1, சருக்கம் 4, 5 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
பெரிய புராணம் – காண்டம் 2, சருக்கம் 6, பகுதி 1 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
பெரிய புராணம் – காண்டம் 2, சருக்கம் 6, பகுதி 2 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
பெரிய புராணம் – காண்டம் 2, சருக்கம் 6, பகுதி 3 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
பெரிய புராணம் – காண்டம் 2, சருக்கம் 6, பகுதி 4 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
திருமுறைகண்ட புராணம் உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
திருத்தொண்டர் புராணம் /சருக்கம் 1, 2 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
திருத்தொண்டர் புராணம் /சருக்கம் 3 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
திருத்தொண்டர் புராணம் /சருக்கம் 4, 5 சேக்கிழார் DOWNLOAD VIEW
திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு (சேக்கிழார் சுவாமிகள் புராணம்) உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
திருமந்திர ஆராய்ச்சியும் ஒப்புமைப்பகுதியும் வ. சு. செங்கல்வராய பிள்ளை DOWNLOAD VIEW
பிரபுலிங்க லீலை / பாகம் 1 (கதிகள் 1- 10) / பாகம் 2 (கதிகள் 10- 25) சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் PART-1
PART-2
VIEW-1
VIEW-2
திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் மாணிக்க வாசகர் DOWNLOAD VIEW
திருமுறை 8/ திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் மாணிக்க வாசகர் DOWNLOAD VIEW

சைவ சித்தாந்தம்

இருபா இருபஃது அருணந்தி சிவாச்சாரியார் DOWNLOAD VIEW
சிவஞான போதம் மெய்கண்ட தேவர் DOWNLOAD VIEW
திருவருட்பயன் உமாபதி சிவாச்சாரியார் DOWNLOAD VIEW
உண்மை நெறி விளக்கம் உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
கொடிக்கவி உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
போற்றீப்பஃறொடை உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
சிவப்பிரகாசம் உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
நெஞ்சு விடு தூது உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
வினா வெண்பா உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
திருக்களிற்றுப்படியார்   DOWNLOAD VIEW
சங்கற்ப நிராகரணம் உமாபதி சிவம் DOWNLOAD VIEW
நீதி வெண்பா   DOWNLOAD-1
DOWNLOAD-2
VIEW-1
VIEW-2
சிவஞான சித்தியார் (பரபக்கம்,சுபக்கம்) அருணந்தி சிவாச்சாரியார் DOWNLOAD VIEW

சைவ சித்தாந்த நூல்கள்

Text in Tamil Unicode Tamil Pdf Author
திருவுந்தியார் (thiruvundhiyAr) திருவுந்தியார் thiruviyalUr uyya vandha dhEva nAyanAr
திருக்களிற்றுப் படியார் (thirukkaLiRRup padiyAr) திருக்களிற்றுப்படியார் thirukkadavUr uyya vandha dhEvar
சிவஞான போதம் (shiva gnAna bodham) சிவஞானபோதம் (மூலம்)), சிவஞான போதம் (உரையுடன்), English explanation (English PDF) by GORDON MATTHEWS, shiva gnAna bodham English explanation part-1 by J.M. Nallaswami Pillai, shiva gnAna bodham English explanation part-2 meykaNda sivam
சிவஞான சித்தியார் (chivanyAna chiththiyAr) சிவஞானசித்தியார் , English explanation aruNandi chivAchchAriyAr
இருபா இருபஃது (irupA irupaqthu) இருபா இருபஃது ,

 

சிவப் பிரகாசம் (chivap pirakAcham) சிவப்பிரகாசம் umApati shivAchchAriyAr
திருவருட் பயன் (thiruvarut payan) Explanation of thiruvarut payan in English திருவருட்பயன்
வினா வெண்பா (vinA veNpA) வினாவெண்பா )
போற்றிப் பஃறொடை (pORRip paqRodai) போற்றி பஃறொடை
கொடிக்கவி (kodikkavi) கொடிக்கவி
நெஞ்சு விடு தூது (nenychuvidu thUdhu) நெஞ்சுவிடு தூது
உண்மை நெறி விளக்கம் (uNmai neRi viLakkam) உண்மை நெறி விளக்கம்
Light of True Path (Translation in English)
சங்கற்ப நிராகரணம் ( chaNkaRpa nirAkaraNam ) சங்கற்ப நிராகரணம்
உண்மை விளக்கம் (uNmai viLakkam)   manavAchakaN kadandhAr
Saiva Siddhanta Literature
Tamil Unicode Tamil Pdf Transliterated text
சொக்கநாத வெண்பா PDF Format – சொக்கநாத…
சொக்கநாத கலித்துறை PDF Format – சொக்கநாத…
சிவபோக சாரம் PDF Format – சிவபோக சாரம்
முத்தி நிச்சயம் muththi nichchayam
சோடசகலாப் பிராத சட்கம் sOTasakalAp pirAtasaTkam

நன்றி-http://www.shaivam.org

மேலும் மின் நுால் தொகுப்புகள் இங்கே

Indian Library of old and new Books

 

இனிய பக்தி பாடல்கள்,
பக்தி சொற் பொழிவுகள்,
பக்தி திரைப்படங்கள்,
கர்நாடக இசை
போன்றவைகளை
காணொளியில்
கண்டு கேட்டு மகிழுங்கள்

சித்தர் பாடல்கள்

பக்தி பாடல்கள்

ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள்

பக்தி திரைப்படங்கள்

கர்நாடக இசை

இணைய வானொலி


 May 10th, 2017 அன்று புதிய பதிவுடன்
©-2018 - தெய்வீக சித்தமார்க்கம்